Historiek

Waarom werd er een Vlaamse vleugel opgericht?

Omdat sport in België een gemeenschapsmaterie is

België telt 3 Gemeenschappen (TAAL): Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige.
België telt 3 Gewesten (GROND): Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het zou gemakkelijk zijn als een gemeenschap samenviel met een gewest, maar dat is niet zo.

Sport is geen federale materie, maar een gemeenschapsmaterie

Om subsidies te bekomen

Uiteraard is er vrijheid van vereniging, en niemand kan verbieden om "unitaire" bonden te behouden.

Om echter aanspraak te kunnen maken op subsidies in Vlaanderen, moet men erkend zijn, en dat is enkel mogelijk indien , onder een nationale koepel, er een Vlaamse vleugel is.
Dit mag geen theoretische constructie zijn, maar er dient een daadwerkelijke en effectieve werking aangetoond (eigen secretariaat, boekhouding, personeel...)

Op 18 juni 2008 bekwamen we een raming van de mogelijke subsidies, die drieërlei waren:

 • Voor de werking van de vleugel zelf
  • Personeelssubsidies
  • werkingsubsidies
  • topsport: topsportscholen, nationale ploegen
 • Voor de clubs: via de gemeentes - impulssubsidies
 • Eenmalig: kapitaalsparticipaties voor de bouw en renovatie van stadions

Wat was het standpunt van de KBVB?

De KBVB was lange tijd niet happig om zulke "splitsing" door te voeren:

 • daar dit een emotioneel geladen woord is,en betekent dat de partijen volledig uit elkaar gaan. Hier blijft men onder een nationale koepel, en spreekt men beter van federalisering.
 • er geen garantie was dat bepaalde sommen werkelijk voor een langere periode zouden worden uitgekeerd.
 • de KBVB elk jaar winst maakte. Het is slechts de laatste seizoenen dat er met een aanzienlijk verlies werd afgesloten. Onze clubs hebben dit aan de lijve ondervonden, en dienden een groot aantal kostenverhogingen te slikken om het budget terug in evenwicht te brengen.

Het zou dus niet eerlijk zijn t.o.v. de Vlaamse clubs om mogelijkheden tot subsidiering links te laten liggen.

De oprichting van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV)

 1. Zich steunende op een studie van het advocatenbureau Van den Eynde, besliste het UC, daarin gevolgd door de AV van juni 2008, dat er zou "meegewerkt worden aan de eventuele hervorming van de KBVB, met als doel de erkenning en de zekere subsidiering van de clubs en federaties vanuit de gemeenschappen mogelijk te maken, en ook de andere organen dienaangaande te bewegen"
 2. Op 9 oktober 2008 besliste het UC:
  • dat er op korte termijn 2 vzw's zouden worden opgericht
  • dat er 3 werkgroepen zouden zijn, eventueel aangevuld met externe specialisten en dat, op basis van deze studies, er voor 01.12.2008 zou beslist worden of er al dan niet erkenningsaanvragen en subsidieringsaanvragen zouden ingediend worden.
  • en dat deze beslissingen uitdrukkelijk afhankelijk zouden gesteld worden van formele garanties met betrekking tot de decretaal voorziene bedragen, te geven door de subsidiërende overheden
  Belangrijk: Ondertussen werd door het betaald voetbal de beslissing genomen om ook met de eerste ploegen toe te treden tot de vleugel (= geen noodzaak om 2 vzw's te hebben in dezelfde club)
 3. De oprichting van de vzw's:
  • Aan Vlaamse zijde ging dit vrij vlot, en reeds op 08.11.2008 werd de vzw opgericht door de 12 Vlaamse leden van het Uitvoerend Comité, met statuten die sterk vergelijkbaar zijn met deze van de KBVB.

   De eerste bestuurders zijn deze 12 leden.

   Naderhand werd de Raad van Bestuur uitgebreid met een lid van Bevordering, een lid van het Futsal en het damesvoetbal.

  • Aan Waalse zijde ging het heel wat minder vlot, en is er vandaag nog steeds geen vzw opgericht, ook al blijven de gesprekken lopende.
  • Verder wilden de Brusselse clubs helemaal niet kiezen voor de ene of andere vleugel, maar langs Vlaamse zijde werd hier rond geen probleem gemaakt (bicommunautair karakter!)
 4. Drie werkgroepen gingen aan de slag:
  • Financiën, bijgestaan door het adviesbureau Deloitte.

   Opdracht was na te gaan of de meerkosten die een federalisering met zich meebrengt (personeel, werkingskosten, BTW...)wel gedekt worden door de inkomsten uit subsidies.

   In deze werkgroep werd ook opgemerkt dat, indien er tussen de KBVB en de VFV geen "BTW-eenheid" zou bestaan, dat er dan voor een groot bedrag aan BTW niet zou kunnen worden gerecupereerd (facturatie van KBVB aan VFV voor gepresteerde diensten). Dit diende dus opgelost te worden.

  • Structuren en inwendige werking, waar in zeer grote lijnen werd nagedacht hoe de werking van de KBVB er zou uitzien na de federalisering, en wat het impact op het personeelsbestand zou zijn.
  • Personeel, bijgestaan door het advocatenbureau Stibbe, en had als opdracht na te gaan wat er zou dienen te gebeuren qua formaliteiten... indien er personeel van de koepel naar de vleugels diende te verhuizen.
 5. Formele garanties m.b.t. op de gesubsidieerde bedragen:

  Aan Vlaamse zijde, na diverse vergaderingen met de Regering, werd dit gegarandeerd, zelfs indien er van Franstalige zijde geen tegenhanger zou worden opgericht (wat toen al in de lucht hing)

 6. Op 27.11.2008 was er dan een beslissende vergadering van het UC, waarin met een nipte meerderheid "Ja" werd geantwoord op de volgende vraag:

  "Bent U akkoord dat er in de schoot van de KBVB een vleugel opgericht wordt die de Vlaamse clubs verenigt, zodat er subsidies kunnen worden bekomen, en dat die vleugel een bepaalde autonomie heeft"

 7. In uitvoering van deze beslissing:
  • Werd het dossier van de oprichting van de vzw VFV neergelegd op de griffie van de Handelsrechtbank van Brussel op 3.12.2008 (publicatie in Belgisch Staatsblad van 11.12.2008).
  • Werd de erkenningsaanvraag en de subsidieaanvraag voor de basisopdrachten op de limietdatum van 1.12.2008 uitgevoerd. Nadien volgde nog het dossier "Topsport" (voor 15.01.2009). Naderhand werden deze dossiers nog meerdere malen herwerkt en aangevuld
  • Daar de VFV niet zijn eigen leden mag "verzekeren" zoals dit nu gebeurde met het Federaal Solidariteitsfonds, diende er een heuse verzekeringspolis te komen, die werd afgesloten met de verzekeringsmaatschappij "ARENA".
  • Werd het bondsreglement aangepast aan de nieuwe situatie. De NSC stemde op 14.03.2009 unaniem deze nieuwe bepalingen!